گالری تصاویر پروژه‌های انجام شده گروه تولیدی اسپیس سازان

پروژه‌های غرفه سازی اسپیس فریم فضای بسته

پروژه‌های غرفه سازی اسپیس فریم فضای باز

پروژه‌های ساخت سوله اسپیس فریم

پروژه‌های ساخت قاب بنر اسپیس فریم

پروژه‌های سن و استیج با سازه اسپیس فریم

تصاویر پروژهای ساخت پارکینگ‌های دائم و موقت با سازه اسپیس فریم

تصاویر پروژهای ساخت اسپیس فریم تونلی

تصاویر پروژهای ساخت طاق نصرت با سازه اسپیس فریم

تصاویر ساخت سکوی تماشاگران