کاربرد اسپیس فریم

از کاربرد های اسپیس فریم میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ساخت و ساز غرفه های نمایشگاهی با اسپیس فریم نمایشگاهی
  • ایجاد سوله های موقت و دائم از موارد کاربردی اسپیس میباشد.
  • ساخت سن و استیج از کاربردهای اسپیس فریم است.
  • ایجاد قاب برای نگهداری بنر یکی از موار کاربرد اسپیس فریم میباشد.
  • ساخت پارکینگ های موقت و دائم نیز ازموارد کاربرد اسپیس فرم میباشد.
  • ساخت قفسه ای نمایشگاهی با اسپیس فریم ممکن میباشد.
  • ساخت انواع طاق مانند: طاق نصرت و طاق رومی