کف سازی غرفه

از کف سازی میتوان برای زیبایی و متمایز بودن غرفه نمایشگاهی بهره گرفت.کف سازی موقت غرفه نمایشگاهی در کمترین زمان قابل اجرا میباشد.

 کف سازی غرفه نمایشگاهی
کف سازی غرفه نمایشگاهی

میتوان از سیستم کف سازی نمایشگاهی برای مجزا کردن سطح غرفه نمایشگاهی از کف یکنواخت نمایشگاه استفاده نمود. اسپیس سازان کف سازی غرفه را توسط سازه اسپیس فریم انجام میدهد.اسپیس فریم در کف سازی این امکان را فراهم میسازد که ارتفاع غرفه به اندازه دلخواه غرفه دار در بیاید و غرفه نمایشگاهی را توسط کف سازی انجام شده در بین سایر غرفه های نمایشگاهی به صورت خاص درآورد.